•  

Informace pro aktivní partnery:

(muzea, galerie, divadla, knihovny, regionální kulturní instituce a organizace, umělecké soubory, vzdělávací a sociální instituce pracující s dětmi, mládeží a seniory, NNO, aj.)

Kdo je aktivní partner?

Aktivní partner je organizace, která se připojí v řádném termínu přihláškou ke konání Festivalu. Zároveň přípravou a realizací své vlastní festivalové aktivity naplňuje Vize a cíle Festivalu. Aktivní partnery ještě následně dělíme na:

  • aktivní partner Festivalu OČIMA GENERACÍ (partneři realizující některý z programů Festivalu OG)
  • kreativní partner Festivalu OČIMA GENERACÍ (partneři přihlášení do výstav OG a doprovodných programů Festivalu OG - MŠ, ZŠ, střední školy, ZUŠ, DDM, kluby a centra seniorů, umělecké a volnočasové organizace, apod.)

Jak se stát aktivním partnerem Festivalu OG?

Zaujala vás myšlenka rozvoje pozitivních mezigeneračních vztahů a záměry Festivalu OČIMA GENERACÍ? Chcete se aktivně zapojit do programu Festivalu a připravit některou z částí festivalového programu? Pokud ano, napište nám, o jakou aktivitu máte zájem prostřednictvím přihlášky. Vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu

Vyplněnou a podepsanou přihláškou deklaruje partner přijetí statusu "aktivní partner Festivalu OČIMA GENERACÍ" a zavazuje se:

  • přijmout podmínky aktivního partnera, které jsou deklarovány v Přihlášce a Všeobecných podmínkách, Vizích a cílech Festivalu
  • připraví vlastní interaktivní festivalový program, pod hlavičkou Festivalu OČIMA GENERACÍ
  • bude se řídit při naplňování aktivního partnerství a přípravy programu Festivalu OG podmínkami stanovenými Manuálem Festivalu OG
  • bude spolupracovat při přípravě svého programu a Festivalu OG s Přípravným výborem Festivalu a Krajským koordinačním centrem

 Po obdržení vaší přihlášky se s vámi spojí naše Regionální koordinační centrum a začlení vaši aktivitu do regionálního programu Festivalu.

V případě, že potřebujete poradit s přípravou programu nebo vyplněním přihlášky, napište nám na náš e-mail: festival@ocimageneraci.cz. My se vám ozveme na vámi poskytnuté telefonní číslo a rádi vám poradíme a pomůžeme.

NÁVŠTĚVA aneb vystup ze své ulity

Záměrem této festivalové aktivity je zajistit v průběhu festivalových dnů mezigenerační návštěvy, které mají sloužit ke vzájemnému setkání a poznání. Hlavním cílem je ukázat seniorům dnešní děti a mládež, jako přátelskou generaci ve vztahu k seniorům, jako generaci, která má tvůrčí i sociální potenciál. Děti a mládež budou představovat "svůj svět" tak, aby byl seniorům srozumitelný a zároveň ukázat, že senioři v tomto jejich novém světě mají stále významné místo, je s nimi počítáno, protože mohou mimo jiné mladé generaci mnohé předat. Chceme ukázat mladou generaci, která si váží svého kulturního i historického dědictví, tradičních společenských hodnot a je ochotná i schopná v budoucnu převzít zodpovědnost za generaci seniorů. Je ochotna je podporovat a pomáhat jim. Je důležité mladé generaci představit a přiblížit standardní životní role jimiž v průběhu života procházíme. Představení života seniorů, včetně jejich omezení, ve světle již vykonané činnosti, díky které tato mladá generace může čerpat osobní a společenské výhody, je zásadním krokem ve vnímání sociální mezigenerační solidarity.

Je také důležité představit mladé generaci tvůrčí potenciál a schopnosti seniorů, kterými stále dokážou ohoblovat a být přínosem. A k tomuto účelu by měly sloužit návštěvy seniorů u dětí a mládeže v jejich institucích, volnočasových organizacích a komunitách. Představení pozitivního stárnutí ukazuje na příkladech (Varianta - děti a mládež zvou seniory k sobě na návštěvu).

Je možné projekt realizovat ve třech základních liniích:

1/ junioři-seniorům (děti a mládež připravují sebepředstavení a program pro seniory)
2/ senioři-juniorům (senioři připravují sebepředstavení a program pro děti a mládež)
3/ spojení obou variant do jednoho programu

Jak se stát kreativním partnerem Festivalu OG?

Chcete se aktivně zapojit do programu Festivalu OČIMA GENERACÍ? Pokud ano, napište nám, o jakou aktivitu máte zájem, následně vyplníte přihlášky do jednotlivých aktivit:

  • výtvarná tvorba na téma roku - přihláška (pdf, 48 kB)
  • literární tvorba na téma roku a témata projektu - přihláška (doc, 48 kB)
  • umělecký program - aktivní vystoupení v rámci regionálního festivalového programu - přihláška (doc, 52 kB)

Naše Regionální koordinační centra se s vámi spojí a začlení vaši aktivitu do regionálního programu Festivalu.

V případě, že potřebujete poradit s přípravou aktivity nebo vyplněním přihlášky, napište nám na náš e-mail: festival@ocimageneraci.cz. My se vám ozveme na vámi poskytnuté telefonní číslo a rádi vám poradíme a pomůžeme.

Aktivity kreativního partnera:

- tvorba výtvarných prací na téma roku

Každoročně připravujeme sérii výstav OČIMA GENERACÍ, které představují výtvarné práce dětí, mládeže a seniorů na téma roku. Je velmi obohacující sledovat umělecké zpracování tématu a jeho vnímání životních a lidských hodnot v závislosti na věku umělce. Co je ale nejvýznamnějším výstupem již realizovaných výstav, je zjištění, že ve vnímání základních prorodinných hodnot  věk není rozhodující. Jsme proto velice zvědaví na práce, které získáme v letošním roce. 

Přihlásit se do aktivity výstava OČIMA GENERACÍ je možné na základě vyplněné přihlášky, kterou může podat u organizátora organizace pracující s dětmi, mládeží a seniory nebo jednotlivec sám. Důležité je dodržení termínu zaslání přihlášky, dle krajské příslušnosti instituce nebo bydliště jednotlivce. S přihláškou je potřeba zaslat zároveň i své výtvarné dílo. Jednotlivé práce posuzuje komise složená se zástupců organizátora, vystavující organizace, partnerů a donátorů projektu, a na základě jejího výběru a technických možností výstavních  objektů  budou nejlepší práce vystaveny v rámci  jednotlivých výstav OČIMA GENERACÍ. Instituce, případně jednotliví autoři budou o výsledku komise informování předem.

Nebojte se zaslat své práce! Jak si možná všimnete na fotografiích z našich již realizovaných výstav, nevystavujeme jen práce nejnadanějších umělců. Každá práce je tvořena s láskou, má svůj krásný a lidský příběh. A tyto příběhy jsou pro nás všechny velmi obohacující.

- literární tvorba na téma roku a témata projektu

Součástí výstav a festivalových programů OČIMA GENERACÍ je představení literární tvorby autorů bez rozdílu věku. Našimi tvůrci jsou hlavně děti, mládež a senioři, ale zapojují se i další tvůrci z jiných věkových kategorií. I tyto příspěvky jsou vítané, protože nám rozšiřují umělecké výstupy o další generační pohledy a názory.

Opět stejně jako u výtvarné části vyhlašujeme každoročně téma roku. Literární část je navíc obohacena o tzv. stálá mezigenerační  témata - Vzpomínky; Příběhy z ulice; Tak to vidím já. Část prací je představována výstavní formou u výtvarných výstav a část je součástí festivalových programů, jako jsou autorské čtení, workshopy a diskusní fóra k mezigeneračním tématům, setkání s významnými osobnostmi regionu, tvůrčí ARTové dílny.

Přihlásit se do aktivity literární tvorba OČIMA GENERACÍ je možné na základě vyplněné přihlášky, kterou může podat u organizátora organizace pracující s dětmi, mládeží a seniory nebo jednotlivec sám (bez rozdílu věku). Důležité je dodržení termínu zaslání přihlášky, dle krajské příslušnosti instituce nebo bydliště jednotlivce. Přihlášku je potřeba zaslat v elektronické i tiskové verzi a součástí obou přihlášek je i literární dílo. Jednotlivé práce posuzuje komise složená se zástupců organizátora, vystavující organizace, partnerů a donátorů projektu, a na základě jejího výběru a technických možností výstavních  objektů a připravovaných programů  budou nejlepší práce vystaveny v rámci  jednotlivých výstav OČIMA GENERACÍ. Instituce, případně jednotliví autoři budou o výsledku komise informování předem.

- umělecký program - aktivní vystoupení v rámci regionálního festivalového programu

V rámci festivalových programů vystupují jednotlivci i skupiny, kteří se věnují některé z uměleckých a tvůrčích disciplín - zpěv, hra na hudební nástroje, divadlo, tanec, recitace, pantomima, řemeslné, rukodělné a jiné aktivity, kterými vyplňují svůj volný čas. Svou tvorbou baví nejen sebe ale i ostatní.
Pokud k takovým patříte, podělte se s námi o vaši tvorbu a buďte součástí našeho Festivalu. A pokud se vám daří ve vaší tvorbě kloubit spolupráci více generací určitě neváhejte!

Přihlásit se do aktivity umělecký program je možné prostřednictvím přihlášky, kterou může podat organizace nebo jednotlivec. Na základě této přihlášky se s vámi spojí programový manažer Festivalu a ve spolupráci s přihlašovanou osobou nebo zástupcem organizace dořeší programové schéma vašeho vystoupení či programu. Takto zpracovaná a doplněná přihláška bude postoupena regionální programové komisi a na základě jejího rozhodnutí a výběru budou jednotlivé programy zařazovány do oficiálního festivalového programu. Instituce i jednotliví umělci budou o výsledku komise informování předem.